ОУ Христо Ботев
Основно училище в град Дунавци

Документи

2023/2024 учебна година

 

 Правилник за дейността на училището

Годишен_план за_дейността_на_училището

Етичен_кодекс_на_училищната_общност

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи

Програма за превенция на ранно напускане на училище

Механизъм за противодейстие на училищния_тормоз

Механизъм за намаляване броя на отсъствията и задържане на учениците в_училище

Правилник за безопасни условия на възпитание, обучение и труд