ОУ Христо Ботев
Основно училище в град Дунавци

Мисия и визия

МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО:

 

         Училището подкрепя и подпомага усилията на всяко дете да израсне като личност с богата култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, с висока нравственост и толерантност към другия чрез творческо преподаване и развитие на индивидуалността и творческите заложби на всяко дете. В подготвителната група се реализират качествени организационни форми за развитие на потенциала на всяко дете чрез обучаващи, игрово-познавателни и практически ситуации в контекста на учене чрез игра.

 

ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО:

 

        ОУ „Христо Ботев“ – гр. Дунавци е училище на диалог и сътрудничество. То е увлекателно за учениците, създава среда за качествено предучилищно и училищно образование, вдъхновява учителите, приобщава родителите, основава се на демократични принципи и подготвя цялата общност за предизвикателствата на 21 век.

 

ПРИНЦИПИ:

 

      Основни принципи са общоприетите училищни ценности и изведените четири приоритетни стълба в доклада на ЕК по образование:

 1. Учене за знания и компетенции - „ Да се учим да учим”
 2. Учене за практическо изпълнение на различни задачи и за самостоятелно справяне с професионалните задължения – „Да се учим да правим”
 3. Учене, насочено към професионални умения – да откриваме другите, да ги разбираме и да работим заедно за постигане на общи цели - „Да се учим да живеем в разбирателство с другите”
 4. Учене, насочено към оцеляване в ситуации на промени, конфликти и кризи - „Да се учим да бъдем”
 5. Други принципи:
 • Законосъобразност – осигурява съответствие на целите и предлаганите мерки със законите и подзаконовите нормативни актове
 • Всеобхватност –училищните политиките да бъдат подчинени на местно, регионално и национално ниво и в съответствие с политиките на ЕС.
 • Прозрачност – всички стратегически документи и вътрешни нормативни актове на училището да бъдат публично достъпни.
 • Документираност – документиране на идеите, предложенията и изказванията в процеса на изготвяне на вътрешните нормативни актове и тяхното съхранение и архивиране.
 • Обратна връзка – получаване на отговори и реагиране на предложенията на участниците в комисиите и предложенията на ПС.
 • Приемственост – новите политики, свързани с образователната реформа няма да отрекат вече поетите ангажиментите в рамките на образователната институция и стратегията няма да ги подменя с нови. Добрият опит ще бъде не само съхранен, но и ще продължи да се мултиплицира.
 • Равнопоставеност – всички заинтересовани страни трябва да имат равни възможности за участие в планирането и реализирането на дейностите по изпълнение на стратегическите и оперативни цели.