ОУ Христо Ботев
Основно училище в град Дунавци

„Промени живота си чрез образование“

12

Основно училище „Христо Ботев“ гр.  Дунавци, ул. "Георги Димитров" № 73 тел: 0878 472 837 e-mail: ou_dunavci@abv.bg

 

ПРОЕКТ: „ПРОМЕНИ ЖИВОТА СИ ЧРЕЗ ОБРАЗОВАНИЕ“, изпълняван с Договор № BG05M2OP001-3.020-0019-C01

ГЛАВНА ЦЕЛ: Основната цел на проектното предложение е насочено да подкрепи уязвими групи от община Видин и град Дунавци за социално включване чрез осигуряване на достъп до образование и обучение за по-добра реализация на пазара на труда.

 

ОБЩА СТОЙНОСТ: 303 232.16 ЛВ., ОТ КОИТО 257 747.34 ЛВ. ЕВРОПЕЙСКО И

45 484.82 ЛВ. НАЦИОНАЛНО СЪФИНАНСИРАНЕ.

 

НАЧАЛО: 16.09.2021 Г.

 

КРАЙ: 16.11.2023 Г.