ОУ Христо Ботев
Основно училище в град Дунавци

Документи

2021 / 2022 учебна година

 Правилник за дейността на училището

Годишен_план за дейността на училището

Програма за превенция на ранното_напускане на_училище

2020 / 2021 учебна година

План-програма_БДП

 

2019 / 2020 учебна година

Правила за онлайн работа

Инструкция за спазване на лична хигиена на персонала

Информация за COVID-19

Правила за използване на маска

Правила за намаляване на риска от коронавирусна инфекция

Правила при заболяване

Хигиенни правила при кашлица

Хигиенни правила при поздрав

Последователност за поставяне на лични предпазни средства

Правила за махане на ръкавици безопасно

Предпазване на ръцете

Справяне със стреса по време на епидеия

Техника на хигиена на ръцете с дезинфектант

Техника на хигиена на ръцете със сапун

 

Организация на учебния ден

Правилник за дейността на училището

Годишен план за дейността на училището 2019-2020 г.

План за действие с финансиране по изпълнение на стратегията за развитие на училището 2016-2020

План за дейности по изпълнение на стратегия за развитие на училището

Училищен план за насърчаване и повишаване на грамотността през учебната 2019/2020 година

Споразумение за сътрудничество

Етичен кодекс на училищната общност

Етичен кодекс

Мерки за повишаване качеството на образованието

Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2019-2020

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи 2016-2020

Услуги в системата на предучилищното и училищното образование в изпълнение на Решение № 704 на Министерския съвет от 05 октомври 2018 г.

 

 

2018 / 2019 учебна година

Годишен план на училището - 2018-2019 г.

Организация на учебния ден - 2018-2019г.

Административни услуги

Преместване на ученици. Приемане на деца в I клас. Приемане на ученици в V клас.

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.

ЗЗЛД

Вътрешни правила за защита на личните данни

Декларация за информирано съгласие

Заповеди

Протокол за унищожаване на личнии данни

 

Прикачени документи

Инструкция за действие на педагогическите специалисти
Етичен кодекс на училищната общност
Годишна училищна програма за целодневно обучение 2016-2017
Годишен план за 2016/2017
УУП 5 клас
Програмна система подготвителна група
Приложене 1 клас
Приложение 4 клас
Програма за превенция на ранното напускане на училище
План за противодействие на училищния тормоз
Механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците
Мерки за повишаване качеството на образованието
Приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
Спортни дейности 2016/2017
Награда “ Ученик на годината“
План за дейностите по изпълнение на стратегията
Стратегия за развитие на училището 2016-2020
Правилник за дейността на училището
Междуинституционален план за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции
Разпределение на учебните часове за спортни дейности
Училищен спортно туристически календар.
Организация - изпити самост.форма
Организация - самост. форма
Ред и организация за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка от учениците обучавани в самостоятелна форма на обучение
Форми на обучение
Училищна политика за превенция и справяне с агресията и насилието в училище
Механизъм за противодействие на тормоза
Етичен кодекс на училищната общност
План за дейността на училищната комисия за образователна интеграция на деца и ученици с различен етнически произход
Мерки за повишаване качеството на образованието
Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден
Информация за организация на учебния ден
Годишен план за дейността на училището
План за действие с финансиране по изпълнение на стратегията за развитие на училището2016-20120
План за дейности за изпълнение на стратегията за развитие на училището – 2017-2018 г.
Стратегия за развитие на училището - 2016-2020
Писмо етичен кодекс
Етичен кодекс на работещите с деца
План за превенция и интервенция на насилието и тормоза 2017/2018 г.
Отчет за изпълнение плана превенция и интервенция на насилието и тормоза
Механизъм за противодействие на тормоза между учениците.
Валидиране